Tietosuojasta

Tällä sivulla kerrotaan mitä tietoja Ratkaise REDI -kilpailuun osallistuvista henkilöistä kerätään ja miten kerättyjä tietoja käytetään.

Kauppakeskus REDI -kilpailun osallistujarekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 12.12.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI, y-tunnus 2630492-6
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Heli Vainio
Hermannin rantatie 3
Puh. 0400 505 607
heli.vainio@redi.fi

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskus REDI-kilpailun osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI:n oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on REDI -kilpailun toteuttaminen eli henkilötietoja käsitellään osallistujien ilmoittautumista ja informointia varten (mm. jatkoon päässeille ja voittajille ilmoittaminen).

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:

  • Nimi ja sähköpostiosoite
  • Tekijänoikeuden haltijan tiedot
  • Mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä antamat kilpailun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään REDI-kilpailuun osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto sekä siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa REDI-kilpailua yhteistyössä järjestävälle Solita Oy:lle käytettäväksi tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten (ts. REDI-kilpailun toteuttaminen).

Rekisteriä käsittelee Rekisterinpitäjän lisäksi kilpailun tekninen toteutuskumppani Solita Oy. Rekisteri on toteutettu Campaign Monitor Pty Ltd:n järjestelmällä, jonka tietosuojaseloste on kuvattu englanniksi osoitteessa https://www.campaignmonitor.com/policies/. Rekisterin tietoja käsitellään EU:n ulkopuolella.

Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI julkistaa REDI-kilpailuun osallistuvien, jatkoon päässeiden sekä voittaneiden henkilöiden nimet internet-sivuillaan ja kauppakeskus REDI:ssä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään kilpailun loppuun saakka.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.